POLITYKA PRYWATNOŚCI

Twoja prywatność jest priorytetem Grupy Vasco.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób my, czyli różne osoby prawne wchodzące w skład Grupy Vasco, obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi. 

Niniejsze Oświadczenie o prywatności obejmuje między innymi informacje o danych osobowych zbieranych przez Grupę Vasco oraz o sposobie ich przetwarzania i korzystania z nich przez Grupę Vasco.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności (zwane dalej „Oświadczeniem o prywatności”) ma zastosowanie do wszystkich stosunków (handlowych) między Grupą Vasco a jej klientami, klientami końcowymi, interesantami i partnerami handlowymi [w tym do korzystania z naszej strony internetowej https://www.vasco-group.eu (zwanej dalej „Stroną internetową]).

Grupa Vasco dokłada wszelkich starań, aby postępować zgodnie z „ustawodawstwem dotyczącym prywatności” a w szczególności z Rozporządzeniem UE nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 dotyczącym ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ze swobodnym przepływem danych, z uwzględnieniem Dyrektywy 95/46/WE, jak również obecnych i przyszłych przepisów krajowych wdrażających wyżej wymienione Rozporządzenie.

Zawsze, gdy przekazujesz swoje dane osobowe Grupie Vasco, np. odwiedzając Stronę internetową, korzystając
z usług Grupy Vasco, kupując nasze produkty, zapisując się na jeden z naszych newsletterów, odwiedzając stoisko Grupy Vasco na targach lub biorąc udział w wydarzeniach Grupy Vasco, Twoje dane są przetwarzane zgodnie
z niniejszym Oświadczeniem o prywatności.

Prosimy, o zapoznanie się z nieniejszym Oświadczeniem o prywatności dotyczącym Twoich odwiedzin na Stronie internetowej w kontekście naszych zastrzeżeń prawnych oraz Polityki cookie.

 1. Rodzaje danych osobowych

Grupa Vasco zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 • nazwisko;
 • imiona;
 • adres e-mail;
 • adres (dostawy/faktury);
 • numer telefonu (stacjonarnego lub komórkowego);
 • numer faksu;
 • stanowisko;
 • płeć;
 • numer klienta;
 • nazwa rachunku (w przypadku korzystania z naszego narzędzia do obsługi ofert lub aplikacji Climate Control);
 • pozostałe dane identyfikacyjne przedsiębiorcy;
 • data urodzenia (w wyjątkowych przypadkach);
 • pozostałe dane osobowe niezbędne do wypełnienia określonych katalogów (takie jak zdjęcia, plany przestrzenne, zapisy odwiedzin itd.);
 • wszelkie inne dane osobowe przekazane dobrowolnie Grupie Vasco, takie jak dane dotyczące sposobów spędzania wolnego czasu, stanu cywilnego itp.

Grupa Vasco gromadzi ponadto automatycznie anonimowe informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej Strony internetowej. I tak Grupa Vasco może np. automatycznie rejestrować odwiedzane przez Ciebie obszary Strony internetowej, używaną przeglądarkę oraz stronę, z której przełączono na Stronę internetową. Nie możemy Cię zidentyfikować na podstawie tych danych, jednak możemy dzięki nim utworzyć statystyki na temat korzystania ze Strony internetowej.

 1. Sposób gromadzenia danych osobowych

Te dane osobowe są gromadzone przy okazji:

 • odwiedzenia strony internetowej;
 • zapytań ofertowych;
 • współpracy lub (bez)pośrednich stosunków umownych z Grupą Vasco;
 • prowadzenia korespondencji z Grupą Vasco (np. poprzez formularz kontaktowy na naszej Stronie internetowej);
 • utworzenia konta (np. w naszym serwisie do składania ofert lub w aplikacji Climate Control);
 • zapisania się na (jeden lub kilka) naszych newsletterów;
 • zapisania się lub uczestnictwa w naszym wydarzeniu lub w targach;
 • zapisania się lub uczestnictwa w szkoleniu lub instruktażu technicznym;
 • przekazania wizytówki;
 • rejestracji w recepcji budynku głównego;
 • obsługi reklamacji związanej z produktem.

Ponadto nasze historyczne bazy danych mogą zawierać dane osobowe, które w przeszłości otrzymaliśmy od osób trzecich. Dokładamy wszelkich starań, aby zapobiec przetwarzaniu tych danych oraz podejmiemy środki zapobiegawcze, aby ograniczyć przetwarzanie tego rodzaju danych do minimum.

Przekazanie określonych danych osobowych ( w niektórych przypadkach) jest warunkiem korzystania określonych usług (uzyskania dostępu do niektórych obszarów Strony internetowej, zapisania się na newslettery lub uczestnictwa w określonych działaniach lub wydarzeniach). Jeżeli jest to możliwe, zawsze informujemy, które dane są obowiązkowe, a które opcjonalne.

 • Wykorzystanie danych osobowych

Grupa Vasco może używać Twoich danych osobowych w następujących celach:

 • Realizacja porozumienia zawartego z Grupą Vasco
 • Utworzenie i śledzenie ofert
 • Odpowiadanie na pytania (zadane przez formularz kontaktowy)
 • Obsługa reklamacji
 • Zapewnienie bezpieczeństwa (odwiedzającym) w Grupie Vasco
 • Optymalizacja jakości, obsługa techniczna oraz zarządzanie treścią Strony internetowej
 • Zapisywanie się na wydarzenia
 • Zapisywanie się na szkolenia i instruktaże techniczne
 • Wysyłanie newsletterów
 • Wysyłanie materiałów marketingu bezpośredniego oraz ofert promocyjnych, o ile wyrażono na to wyraźną zgodę
 • Cele statystyczne
 • Utrzymywanie relacji z klientami i interesantami
 • Rozwój produktów
 • Bezpieczeństwo i zapobieganie kradzieży

Przetwarzanie danych odbywa się w zależności od sytuacji, gdy:

 • jest ono niezbędne, np.:
 • w celu realizacji porozumienia z Grupą Vasco lub w celu podjęcia działań zmierzających do rozwiązania porozumienia na Twój wniosek,
 • w celu spełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Grupie Vasco
 • w celu ochrony żywotnego interesu tej lub innej osoby fizycznej lub
 • w celu realizacji uzasadnionych interesów Grupy Vasco lub osób trzecich. Od rodzaju tych interesów zależy sposób przetwarzania. Aby uzyskać więcej informacji, można zawsze skontaktować się z privacy@vasco.eu.

Zawsze szanujemy Państwa interesy, prawa podstawowe i podstawowe wolności i nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w celu dochodzenia naszego własnego uzasadnionego interesu lub interesu osób trzecich, jeżeli Twój interes przeważa (np. jeżeli jesteś niepełnoletni/a).

 • jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym/ych celu/ach.
 1. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Grupa Vasco nie będzie przekazywać danych osobowych (sprzedawać ich lub wynajmować) osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą.

W ramach wyżej określonych sposobów przetwarzania, Grupa Vasco może przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom (np. podmiotom obsługujących mailing, płatności, dostawcom oprogramowania, partnerom informatycznym, partnerom spedycyjnym, podwykonawcom, adwokatom, zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe lub ubezpieczeniowe itd.) oraz jednostkom wchodzącym w skład Grupy Vasco.

Jeżeli Grupa Vasco udostępnia w ten sposób Twoje dane osobowe osobom trzecim, to są one zobowiązane do korzystania z nich w sposób zgodny z warunkami niniejszego Oświadczenia o prywatności.

Bez względu na to, istnieje możliwość, że Grupa Vasco udostępni Twoje dane osobowe:

 • Uprawnionym organom (i), jeżeli Grupa Vasco będzie do tego zobowiązana na podstawie przepisów lub w ramach (przyszłej) procedury (prawnej), oraz (ii) w celu dochodzenia i obrony praw Grupy Vasco.
 • Jeżeli Grupa Vasco i ew. jej aktywa zostaną przejęte przez osobę trzecią, przy czym dane osobowe zgromadzone przez Grupę Vasco będą stanowić część tych aktywów.
 1. Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przekażemy Twoje dane osobowe podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z miejscem zamieszkania lub siedzibą w kraju niepodlegającego decyzji o adekwatności podjętej przez Komisję Europejską, zadbamy o ochronę Twoich danych osobowych poprzez zawarcie umowy, która (i) będzie zawierać standardowe klauzule umowne określone w „Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 (Decision 2010/87/KE)” lub (ii) przedstawi odpowiednie gwarancje poprzez inne gwarancje związane z ustawodawstwem dot. prywatności lub innymi regulacjami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Przechowywanie danych osobowych

Jeżeli w wyniku (i) przepisów prawa lub (ii) obowiązku przestrzegania innych regulacji prawnych wymagany lub uzasadniony jest dłuższy termin przechowywania, wówczas Grupa Vasco będzie przechowywać Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny dla osiągnięcia i spełnienia celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności w punkcie „III. Wykorzystanie danych osobowych”.

 • Twoje prawa dotyczące prywatności

W kontekście przetwarzania Twoich danych osobowych, jako podmiot danych dysponujesz następującymi prawami:

 • prawo do wglądu do własnych danych osobowych;
 • prawo do poprawy, uzupełniania lub aktualizacji własnych danych osobowych;
 • prawo do usunięcia własnych danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), przy czym Grupa Vasco zwraca uwagę, że w sytuacji usunięcia określonych danych osobowych niektóre usługi nie będą już dłużej dostępne lub nie będą mogły być świadczone;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych;
 • prawo do przekazywania własnych danych osobowych;
 • prawo do skargi/sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych osobowych.

Aby skorzystać z jednego lub kilku spośród wyżej wymienionych praw, można skontaktować się z privacy@vasco.eu. Zasadniczo korzystanie z tych praw jest bezpłatne.

Zwracamy uwagę, że prawa te nie są absolutne i że Grupa Vasco z określonych przyczyn może odmówić realizacji Twojego wniosku.

Jeżeli wbrew Twojej woli otrzymujesz newslettery lub informacje o produktach Grupy Vasco, możesz w dowolnym momencie wyrejestrować się klikając przycisk „Wyrejestruj” zamieszczony we wszystkich e-mailach marketingowych Grupy Vasco.

 • Ochrona danych osobowych

Grupa Vasco zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich i uzasadnionych działań fizycznych, technologicznych
i organizacyjnych, aby zapobiec nieuprawnionemu lub bezprawnemu dostępowi do Twoich danych osobowych, jak również aby zapobiec ich utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zniekształceniu.

Grupa Vasco zasadniczo będzie przechowywać (lub będzie zlecać przechowywanie) wszystkich zebranych przez nią danych osobowych na serwerach znajdujących się na terytorium UE.

Bez względu na politykę bezpieczeństwa Grupy Vasco, przeprowadzane przez nią kontrole i podejmowane działania, nigdy nie można zagwarantować absolutnego poziomu bezpieczeństwa.

 1. Aktualizacja Oświadczenia o prywatności

Grupa Vasco może zaktualizować niniejsze Oświadczenie o prywatności poprzez zamieszczenie jego nowej wersji na Stronie internetowej. Będziemy o tym zawsze informować poprzez zamieszczenie wyraźnego powiadomienia na naszej stronie startowej.

 1. Odnośniki do innych stron internetowych

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Kliknięcie jednego z takich odnośników może przenieść Cię do innej strony internetowej lub źródła internetowego, które świadomie będzie zbierać o Tobie informacje w postaci plików cookie lub z wykorzystaniem innych technologii Grupa Vasco nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do kontroli tych innych stron lub serwisów internetowych w kontekście zbierania przez nie, wykorzystania i rozpowszechniania Twoich danych osobowych. Użytkownik musi samodzielnie zapoznać się z polityką prywatności tych innych stron lub serwisów internetowych, aby ocenić, czy są one zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 1. Skontaktuj się z Grupą Vasco

W przypadku pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o prywatności lub o sposobie zbierania, wykorzystania lub przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami;

lub

 • listownie: Vasco Group, Kruishoefstraat 50; 3650 Dilsen; Belgia

Jeżeli jesteś niezadowolony/a ze sposobu, w jaki Vasco reaguje na te pytania lub uwagi, lub jeżeli chcesz zgłosić skargę na sposób, w jaki Grupa Vasco zbiera, przechowuje lub przetwarza Twoje dane, możesz zgłosić się do urzędu odpowiadającego za ochronę danych osobowych.

Niniejsze Oświadczenie o prywatności zostało  podpisane 25-05-2018 przez następujące podmioty wchodzące w skład Grupy Vasco:

 • Vasco Group NV, 3650 Dilsen-Stokkem (Belgium), Kruishoefstraat 50, VAT number BE 0428.107.718,
 • Vasco BVBA, 3650 Dilsen-Stokkem (Belgium), Kruishoefstraat 50, VAT number BE 0479.567.901,
 • Superia Radiatoren BVBA, 8210 Zedelgem (Belgium), Remi Claeysstraat 66, VAT number BE 0430.122.051.
 • VASCO GROUP GMBH, Flugplatz 21,44319 Dortmund (Germany), VAT number DE124395941.
 • Brugman Fabryka Grzejników Sp. z.o.o., Ul. Jaworzyńska 295, 59-220 Legnica (Poland), VAT number
 • Vasco Group Sp. z.o.o., Ul. Jaworzyńska 295, 59-220 Legnica (Poland), VAT number PL6912359171.
 • Vasco Group Srl, Via Murialdo 15, 31046 Oderzo (TV, Italie), VAT number
 • Brugman Radiatorenfabriek BV, 7651 AM Tubbergen (Netherlands ), Boskampstraat 26, VAT number NL810253392B01.
 • Vasco Group Sarl, Bâtiment l’Amiral, 1/5 Rue Jean Monnet, 94130 Nogent-sur-Marne (France), VAT number