Algemene verkoop-voorwaarden

1. TOEPASSING

1.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de koper (hierna te noemen de “Koper”) door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order en/of het sluiten van een overeenkomst met VASCO GROUP BVBA, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen – Stokkem, Kruishoefstraat 50, BTW BE 0428.107.718 (hierna te noemen “VASCO GROUP”), dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen VASCO GROUP en de Koper, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen VASCO GROUP en de Koper; (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van VASCO GROUP; (3) deze algemene verkoopvoorwaarden; (4) het Weens Koopverdrag; (5) het Belgische recht. Andere voorwaarden en/of normen, zoals onder meer de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Koper zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen door VASCO GROUP. Andere (afwijkende) voorwaarden zijn enkel van toepassing indien VASCO GROUP deze (afwijkende) voorwaarden uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Iedere overeengekomen afwijking van deze of uitdrukkelijk door VASCO GROUP aanvaarde algemene verkoopvoorwaarden zal alleen van toepassing zijn op de specifieke verkoop waarvoor een dergelijke afwijking is overeengekomen.

1.2 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen VASCO GROUP en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze algemene verkoopvoorwaarden.

1.3 Onder Koper wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van een andere (rechts)persoon een product en/of dienst aankoopt bij VASCO GROUP, een order plaatst bij VASCO GROUP, en/of een prijsaanvraag stuurt aan VASCO GROUP.

2. ORDERS/OFFERTES

2.1 Offertes van VASCO GROUP zijn niet bindend. VASCO GROUP kan alle aanbiedingen en offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle aanbiedingen en offertes van VASCO GROUP vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Koper. VASCO GROUP is alleen gebonden door een order, na schriftelijke bevestiging ervan. Alle orders en orderacceptaties door de Koper, met inbegrip van mondelinge orders en acceptaties, zijn onherroepelijk, behoudens andersluidende bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden. VASCO GROUP is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan.

3. ANNULATIE

3.1 De Koper kan een lopende order kosteloos annuleren of wijzigen indien er binnen de 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging melding van gemaakt wordt.

Dit kan enkel en alleen schriftelijk gebeuren.

3.2 Bij laattijdige meldingen, uiterlijk tot op het moment van levering van de goederen, zullen volgende principes gehanteerd worden:

 1. Indien het order betrekking heeft op voorraadgoederen, zal VASCO GROUP een (annulatie)kost aanrekenen ten bedrage van 30 % van het oorspronkelijke factuurbedrag;
 2. Indien het order betrekking heeft op niet – voorraadgoederen, zal VASCO GROUP een (annulatie)kost aanrekenen ten bedrage van 60 % van het oorspronkelijke factuurbedrag.

3.3 Annulatie van een order na levering van de goederen is enkel mogelijk overeenkomstig de retourprocedure, zoals voorzien in artikel 6.2 e.v. van deze verkoopvoorwaarden.

4. PRIJZEN EN BETALING

4.1 De prijzen voor goederen zijn gebaseerd op DAP (ICC Incoterms 2010) voor levering binnen de EU en DDP (ICC Incoterms 2010) voor leveringen buiten de EU en zijn exclusief BTW. Voor elke bestelling afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend. Deze is slechts geldig voor een welbepaalde bestelling en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige bestellingen.

4.2 Alle belastingen of heffingen, van welke aard dan ook, welke worden geheven op de prijs of de goederen, evenals transport- en verzekeringskosten, al naargelang het geval, moeten afzonderlijk door de Koper worden betaald.

4.3 Valutaschommelingen, verhoging van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve levering van de goederen en/of diensten, geven VASCO GROUP het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

4.4 Tenzij anders vermeld, zijn facturen contant betaalbaar binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, zonder aftrek of korting, in de valuta als daarop vermeld en, indien geen specificatie is gegeven, in euro's. De aanvaarding door VASCO GROUP van acceptwissels of andere betalingsinstrumenten vormt geen schuldvernieuwing. Geen enkele reden, bijv. het indienen van een klacht met betrekking tot de geleverde goederen, geeft de Koper het recht zijn betaling niet te verrichten.

4.5 De Koper moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de factuur aan VASCO GROUP melden per aangetekende brief.

4.6 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen VASCO GROUP en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen VASCO GROUP en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Koper en VASCO GROUP doorgevoerde schuldvergelijking.

4.7 In het geval van volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum geldt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een rente van een (1) procent per maand, vanaf de datum van uitgifte van de factuur, waarbij elke maand die begonnen is als een volledige maand zal worden beschouwd.

In het geval van volledige of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, zal de Koper, van rechtswege en zonder kennisgeving, een schadeloosstelling van tien (10) procent van het resterende vervallen bedrag, met een minimum van EUR 125 verschuldigd zijn, onverminderd eventuele andere rechten of rechtsmiddelen van VASCO GROUP om volledige vergoeding voor de ontstane kosten en opgelopen schade te verkrijgen.

VASCO GROUP heeft het recht, van rechtswege en zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Koper volgens een overeenkomst uit te stellen, een met de Koper gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onmiddellijke betaling van alle uitstaande vorderingen te eisen (met inbegrip van degenen die nog niet betaalbaar zijn) of de uitvoering te weigeren, niettegenstaande een eerdere overeenkomst – onverminderd eventuele andere rechtsmiddelen welke door VASCO GROUP zouden kunnen worden toegepast – indien:

 • een factuur op de vervaldatum niet (volledig) is betaald, of;
 • de Koper zijn verplichtingen ingevolge een overeenkomst niet nakomt, of;
 • de Koper insolvent wordt, failliet gaat, er tegen hem een verzoek tot faillietverklaring is of wordt ingediend, een voorstel doet in verband met zijn insolventie ingevolge de faillissementswetgeving, toepassing van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, de Koper zijn activiteiten geheel of voor een substantieel gedeelte staakt, een overdracht van activa verricht ten nadele van zijn crediteuren, of indien VASCO GROUP goede redenen heeft om aan te nemen dat de Koper niet in staat zal zijn om zijn schulden te voldoen naarmate ze betaalbaar worden, of;
 • er sprake is van een directe of indirecte wijziging in de zeggenschap over de Koper of de Koper al zijn activa of een substantieel gedeelte daarvan overdraagt aan derden op welke manier dan ook (waaronder door middel van fusie,(gedeeltelijke) splitsing, overdracht of inbreng van universaliteit of tak van werkzaamheid).

4.8 Het verzuim om onmiddellijk stappen te nemen tegen een schending of niet-nakoming door de Koper mag in geen geval worden uitgelegd als een verklaring van afstand van de zijde van VASCO GROUP van haar recht om op een later tijdstip tegen een dergelijke schending of niet-nakoming op te treden.

4.9 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

5. LEVERINGSTERMIJN & - VOORWAARDEN

5.1

 • Voorraadgoederen zijn in principe leverbaar binnen 5 werkdagen na ontvangst van orderbevestiging.
 • Niet - voorraadgoederen zijn in principe leverbaar binnen 15 à 30 werkdagen na ontvangst van orderbevestiging, afhankelijk van het type.

Transportduur is niet inbegrepen in de levertijden.

5.2 Alle goederen die VASCO GROUP verkoopt, worden binnen de EU aan de Koper geleverd DAP (ICC Incoterms 2010). Leveringen buiten de EU geschieden DDP (ICC Incoterms 2010).

5.3 De aangegeven leveringstijden zijn niet bindend voor VASCO GROUP, en worden alleen verstrekt bij wijze van schatting, zij vormen bovendien geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van VASCO GROUP t.o.v. de Koper. VASCO GROUP heeft het recht deelleveringen uit te voeren.

5.4 Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of het order van de Koper, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen VASCO GROUP en de Koper, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van VASCO GROUP, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

5.5 Vertraging in de levering kan niet leiden tot annulering van de verkoop of tot betaling van een schadevergoeding aan de Koper. Dienovereenkomstig is de Koper door een vertraging in de levering niet ontheven van enige verplichting om goederen te accepteren of te betalen. In het geval van niet-levering van goederen zullen voorschotten die door de Koper zijn betaald door VASCO GROUP worden vergoed, zonder aanvullende rente of andere compensatie.

6. AANVAARDING, OPLEVERING, KLACHTEN EN RETOUR

6.1 Klachten

6.1.1 Tenzij anders bepaald in specifieke door VASCO GROUP aangeboden garanties, zijn klachten met betrekking tot een tekort, defect of niet-conformiteit (gezamenlijk te noemen "Defect”) van de geleverde goederen alleen geldig indien zij schriftelijk aan VASCO GROUP zijn doorgegeven via het daartoe door VASCO GROUP ter beschikking gestelde formulier, en wel zo snel mogelijk na levering en niet later dan:

 • drie werkdagen na levering van de goederen, voor wat betreft onmiddellijk waarneembare zichtbare Defecten; en
 • drie werkdagen na de datum waarop het Defect ontdekt is, of de datum waarop de Koper het Defect redelijkerwijs behoorde te ontdekken, voor wat betreft alle andere Defecten, maar in geen geval later dan drie (3) maanden na levering van de defecte goederen.

6.1.2 Tenzij anders bepaald in specifieke door VASCO GROUP aangeboden garanties, is een klacht van de Koper ingevolge artikel 6.1 alleen geldig indien:

 • de klacht binnen de perioden als uiteengezet in artikel 6.1 is ingediend, waarna de Koper geacht wordt afstand te hebben gedaan van alle rechten ten opzichte van VASCO GROUP met betrekking tot een Defect van de goederen of de manier waarop VASCO GROUP aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, en
 • de geleverde goederen in dezelfde staat zijn gebleven als bij levering, en
 • de geleverde goederen op de juiste manier en in overeenstemming met het overeengekomen of normale doel gebruikt zijn, en
 • de Koper aan al zijn verplichtingen jegens VASCO GROUP voldaan heeft.

6.1.3 Mogelijke ontstane schade tijdens het transport tussen VASCO GROUP en de Koper dient onmiddellijk bij ontvangst van de goederen zo gedetailleerd mogelijk te worden vermeld op het officiële transportdocument (CMR, vrachtbrief, …). Dit document dient tevens door zowel ontvanger als de chauffeur van de transporteur te worden ondertekend met naam, datum en tijdstip. Een kopie van dit document dient samen met een foto van de vastgestelde schade door de Koper te worden bezorgd aan de binnendienst verkoop van VASCO GROUP en dit binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de goederen. Na overleg tussen de verkoop binnendienst van VASCO GROUP en de Koper wordt beslist hoe de schade verder wordt afgehandeld. Klachten i.v.m. transportschades die niet de vereiste gegevens bevatten bij melding (ondertekende CMR met gevraagde vermelding van schade, foto, tijdige melding) worden niet aanvaard door VASCO GROUP.

6.1.4 Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken en/of doorverkopen van de door VASCO GROUP geleverde goederen wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende goederen en bevrijdt VASCO GROUP van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 10 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

6.1.5 Bij klachten m.b.t. Defecten die tijdig en correct aan VASCO GROUP worden gemeld, zal VASCO GROUP naar eigen keuze en inzicht: (1) de Defecte goederen, componenten en/of dienstenprestaties (gedeeltelijk) vervangen; (2) de Defecte goederen en/of componenten herstellen; of (3) een bedrag crediteren dat in alle redelijkheid overeenstemt met de aard en de omvang van het betreffende Defect. De Koper erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge Defecten en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door VASCO GROUP.

6.1.6 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging of herstelling van goederen en/of dienstenprestaties ontheffen de Koper in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen VASCO GROUP en de Koper, de orderbevestiging uitgaande van VASCO GROUP, deze algemene verkoopvoorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

6.2 Retourvoorwaarden

6.2.1 Er mogen geen goederen door de Koper worden geretourneerd, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van VASCO GROUP.

6.2.2 De Koper heeft de mogelijkheid om onbeschadigde artikelen in een nog niet geopende verpakking terug te geven indien aan volgende voorwaarden is voldaan en behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en expliciete toestemming hiertoe van VASCO GROUP:

 • Radiatoren

Het radiatortype dient nog tot het actuele programma van VASCO GROUP te behoren. De radiator mag maximaal 6 maanden oud zijn. Radiatoren uit landen buiten de BENELUX worden niet in retour genomen tenzij op uitdrukkelijke aanvraag van de kwaliteitsdienst van VASCO GROUP. Voorraadradiatoren in de standaardkleur verkeerswit (RAL9016) of de standaardkleur fijn structuur wit (S600) (i.g.v. aluminium radiatoren en Niva(soft)-radiatoren) of M301 worden teruggenomen tegen 70 % van het netto-factuurbedrag (d.w.z. 30% annulatiekosten), tevens wordt er 50 € transportkost aangerekend. Voorraadradiatoren in een andere kleur worden teruggenomen tegen 50% van het netto-factuurbedrag (d.w.z. 50% annulatiekosten), tevens wordt er 50 € transportkost aangerekend. Niet-voorraadradiatoren worden NIET teruggenomen. Annulatie of creditering is bijgevolg niet meer mogelijk. Alle accessoires en toebehoren voor radiatoren worden NIET teruggenomen.

 • Ventilatie / Vloerverwarmingscomponenten

Ventilatie units worden teruggenomen tegen 70% van het netto-factuurbedrag (d.w.z. 30% annulatiekosten), tevens wordt er 50 € transportkost aangerekend. De ventilatie unit dient nog tot het actuele programma van VASCO GROUP te behoren en mag maximaal 6 maanden oud zijn. Klant-specifieke ventilatie units worden NIET teruggenomen. Annulatie of creditering is bijgevolg niet meer mogelijk. Alle andere ventilatie- en vloerverwarmingsproducten worden NIET teruggenomen.

6.3 Ontvangst en registratie van een schriftelijke melding van een klacht en/of aanvraag van retour

6.3.1 Voor het melden van klachten en/of de aanvraag van een retour, bestaat er een standaardformulier( zie bijlage ). VASCO GROUP neemt enkel deze klachten en aanvragen tot retour in behandeling, die via het standaardformulier worden gemeld. Dit document kan te allen tijde opgevraagd worden bij een medewerker binnendienst verkoop van VASCO GROUP. Op dit standaardformulier dienen de volgende gegevens verplicht ingevuld te worden:

 • Contactgegevens groothandel
 • Contactgegevens installateur
 • Contactgegevens consument
 • Origineel order- of factuurnummer
 • Artikelomschrijving met type, maten, kleur en aansluiting
 • Duidelijke omschrijving van het probleem (enkel ingeval van klachten)
 • Foto met zichtbare schade en positie van de radiator i.g.v. montage (enkel ingeval van klachten).

6.4 Informeren van de Koper

6.4.1 Na interne beoordeling van de klacht en/of retouraanvraag wordt de Koper geïnformeerd omtrent de al dan niet aanvaarding van de klacht en/of retouraanvraag.

6.4.2 Na ingave in het interne systeem, al naargelang het een klacht of aanvraag tot retour betreft:

 • wordt de Koper per fax/e-mail geïnformeerd omtrent de vervanging, dan wel herstelling van de Defecte goederen;
 • worden de retourvoorwaarden nogmaals gecommuniceerd aan de Koper (conform prijslijst ).

6.5 Afhandeling klacht

 • Bevestiging van de herlevering
 • Bevestiging van de retouropdracht n.a.v. een vervanging/herstelling bij VASCO GROUP
 • Bevestiging van herstelling ter plaatse

6.6 Administratieve opvolging retouropdracht (incl. retour n.a.v. vervanging/herstelling bij VASCO GROUP)

6.6.1 Na administratieve registratie van de retour in het interne systeem van VASCO GROUP, wordt een retourbon met blauwe sticker aan de Koper toegestuurd. Deze blauwe sticker is noodzakelijk voor identificatie van de goederen. Zonder blauwe sticker worden GEEN goederen in retour genomen en vervalt tevens het recht op creditering, behoudens uitzonderingen schriftelijk toegestaan door de Manager Customer Service van VASCO GROUP.

6.7 Logistieke opvolging retouropdracht (incl. retour n.a.v. vervanging/herstelling bij VASCO GROUP)

6.7.1 Behoudens andersluidende overeenkomst tussen VASCO GROUP en de Koper, worden alle goederen, goedgekeurd voor retour door VASCO GROUP, opgehaald door VASCO GROUP of een door haar aangestelde derde. De Koper zal VASCO GROUP informeren omtrent het tijdstip waarop de goederen kunnen worden opgehaald, met dien verstande dat de retourgoederen binnen 3 maanden, na ontvangst van de retourbon( incl. blauwe sticker), terug in het bezit van VASCO GROUP moeten zijn. Indien de termijn van 3 maanden verstreken is zonder dat de goederen opnieuw in het bezit zijn van VASCO GROUP door fout of nalatigheid van de Koper, ontvangt de Koper een brief ‘annulatie retour’ , hetgeen impliceert dat de aanvraag tot retour wordt afgesloten en het mogelijke recht op een creditnota komt te vervallen.

6.8 Administratieve afhandeling retouropdracht (incl. retour n.a.v. vervanging/herstelling bij VASCO GROUP)

6.8.1 Indien de retour conform voorschriften binnen komt en intern correct beoordeeld is, wordt het betreffende artikel: hersteld en uitgeleverd OF gecrediteerd. Indien de retour niet terecht is, ontvangt de Koper een brief met verdere toelichting van de reden van weigering en volgt er geen creditering.

7. GARANTIEMODALITEITEN

7.1 VASCO GROUP-apparaten stemmen essentieel overeen met de technische specificaties en karakteristieken zoals beschreven in de bijhorende catalogi en technische documentatie. VASCO GROUP garandeert een monstergetrouwe levering met uitdrukkelijk voorbehoud voor geringe kleur- en kwaliteitsafwijkingen. Kleurovereenstemming kan enkel gegarandeerd worden bij een gelijktijdige bestelling. De maten en afmetingen in de cataloog en/of de prijslijst zijn “circa”-maten. Kleine maatafwijkingen alsook veranderingen in vorm en uitzicht van een model zijn mogelijk en behouden wij ons uitdrukkelijk voor.

7.2 Radiatoren

7.2.1 De radiatoren van VASCO GROUP worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar op waterdichtheid en lak. (Met uitzondering van private labels: hiervoor gelden aparte afspraken). Voor zowel de luxe-accessoires, ventielen, de elektrische componenten en VASCO GROUP accessoires geldt een garantieperiode 2 jaar.

De garantie is enkel geldig voor fabricagegebreken.

7.2.2 De garantie vangt aan vanaf de facturatiedatum van VASCO GROUP aan de Koper. Bij ontbreken van een facturatiedatum neemt de garantietermijn een aanvang op 1 januari van het productiejaar, dan wel de effectieve productiedatum al naargelang de vermelding op de radiator ( bij de designradiatoren staat deze datum op de achterkant van het merkplaatje. Dit plaatje moet op de radiator aanwezig blijven. Wanneer dit plaatje verwijderd is, kan er geen aanspraak gemaakt worden op garantie. Bij de paneelradiatoren wordt de productiedatum geprint aan de binnenzijde van de radiator).

7.2.3 De Koper kan enkel aanspraak maken op voormelde fabrieksgarantie, indien:

 • De goederen worden aangewend in normale omstandigheden en zijn geïnstalleerd conform de instructies in de handleiding en volgens de regels van de kunst;
 • er GEEN aanpassingen aan de goederen uitgevoerd werden;
 • er correct gebruik gemaakt wordt van de in de verpakking meegeleverde ontluchters en blindstoppen (met het oog op het vermijden van het roesten van de aansluitingen);
 • de weerstand en regeling icm zijn met een VASCO GROUP radiator (enkel m.b.t. elektrische radiatoren).

7.2.4 De Koper kan geen aanspraak maken op voormelde garantie in geval van:

 • lediging van de radiatoren gedurende een bepaalde periode;
 • verwarming van de radiatoren door industriewater, stoom of water dat chemische producten of grote hoeveelheden zuurstof bevat (De kwaliteit van het systeemwater moet voldoen aan de richtlijn VDI 2035-2);
 • bovenmatige vuilophoping in de radiatoren;
 • herstelling door personen die daartoe door VASCO GROUP niet gemachtigd zijn.
 • de spanning afwijkt van de normale spanning voorzien voor de werking van het toestel (enkel m.b.t. elektrische radiatoren);
 • hogere hydraulische druk, dan voorgeschreven in de technische specificaties;
 • gebruik van agressieve, schurende, bijtende stoffen op de radiator (bijv. antikalk-producten). Ook urinespatten tegen de radiator moeten vermeden worden. De radiatoren moeten zonder onderhoudsproducten worden gereinigd. (uitzondering: inoxradiatoren: hier is een inoxreiniger toegelaten)
 • plaatsing van gelakte radiatoren in een agressieve atmosferische omgeving (ammoniak, bijtende stoffen, enz.), alsook plaatsing van gelakte radiatoren in de volgende ruimtes: boven een bad met mogelijkheid tot douche, in een stortbad of vlak ernaast, in een zwembad (chloorlucht) of in een sauna. De radiator mag immers niet rechtstreeks in contact komen met waterstralen en/of zeepresten, daar water met zeepresten bijzonder corrosief werkt. Verdere details zijn terug te vinden in de installatievoorschriften op deze website: www.vasco.eu.

7.2.5 De garantie omvat enkel de levering van een nieuwe radiator of nieuwe onderdelen van de radiator. De garantie omvat geen vergoeding voor de voorrij- en vervangingskosten. VASCO GROUP heeft de keuze tussen het vervangen of het herstellen van de radiator of de defecte onderdelen. Bij wijzigingen aangebracht aan het model, heeft VASCO GROUP het recht gelijkwaardige doch niet identieke onderdelen of toestellen te leveren.

7.3 Radiatoren – Private Label

7.3.1 Voor de private labels geldt een garantieperiode van 5 jaar te rekenen vanaf de facturatiedatum van VASCO GROUP aan de Koper. Bij ontbreken van een facturatiedatum, neemt de garantietermijn een aanvang op 1 januari van het productiejaar van de radiator, dan wel op de effectieve productiedatum, al naargelang de vermelding op de radiator. Voor de VASCO GROUP accessoires, toebehoren en elektrische componenten geldt een garantieperiode van 2 jaar.

7.4 Ventilatie-Units

7.4.1 VASCO GROUP verklaart gedurende 2 jaar na facturatiedatum van VASCO GROUP aan de Koper, garantie te verlenen met betrekking tot ventilatie – units. Indien er geen factuur voorhanden is, geldt de productiedatum als facturatiedatum. De garantie omvat enkel de levering van een vervangende ventilator en elektronicaprint. Er is geen extra garantieperiode voorzien op herstellingen. De garantie heeft tevens geen betrekking op:Demontage- en montagekosten;

 • Gebreken die naar oordeel van VASCO GROUP het gevolg zijn van onjuiste behandeling, onachtzaamheid of ongeluk;
 • Gebreken die ontstaan zijn door behandeling of herstel door derden zonder toestemming van VASCO GROUP;
 • Gebreken die het gevolg zijn van niet-regelmatig en/of niet vakkundig onderhoud;
 • Gebreken die het gevolg zijn van gebruik in een niet geschikte omgeving.

7.5 Vloerverwarmingsbuizen

7.5.1 Met betrekking tot de vloerverwarmingsbuizen geldt een garantietermijn van 30 jaar. Deze garantie omvat enkel de levering van een nieuwe buis, onder voorwaarde dat de het defect aan de oude buis te wijten is aan VASCO GROUP en de VASCO GROUP-buizen werden geplaatst en gekoppeld conform de gegeven richtlijnen en instructies. De waarborg neemt een aanvang op de facturatiedatum van VASCO GROUP aan de Koper.

7.5.2 Indien het volledige vloerverwarmingssysteem bij VASCO GROUP aangekocht werd, wordt bovenop de hiervoor vermelde garantie een bijkomende waarborgtermijn van 10 jaar na levering verstrekt voor:

 • schade aan zaken van derden en de daaruit ontstane schade;
 • kosten van derden voor opruimen, het uit elkaar halen, wegnemen of vrijleggen van gebrekkige goederen en voor inbouw, aanbrengen en plaatsen van niet - gebrekkige goederen.

7.6 Procedure

7.6.1 De Koper verbindt zich ertoe binnen een termijn van twee (2) werkdagen na kennisname van een garantieclaim vanwege een eindgebruiker, deze garantieclaim aan VASCO GROUP over te maken, bij gebreke waarvan de Koper zelf zal instaan voor de garantieverplichtingen, zonder de mogelijkheid van enig verhaal t.o.v. VASCO GROUP. De Koper verbindt zich ertoe VASCO GROUP alle redelijke bijstand te verlenen bij haar onderzoek van de garantieclaim, onder meer (zonder hiertoe beperkt te zijn) door de betreffende goederen aan VASCO GROUP te bezorgen binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst van het verzoek daartoe vanwege VASCO GROUP. VASCO GROUP behoudt zich het recht voor de werkzaamheden in het kader van haar garantieverplichtingen t.o.v. de eindgebruiker in onderaanneming door de Koper te laten uitvoeren. De vervanging of herstelling van een onderdeel gedurende de waarborgperiode kan deze periode niet verlengen.

7.6.2 VASCO GROUP beslist soeverein of een garantieclaim voldoet aan de voorwaarden van de door haar verstrekte garantie. VASCO GROUP is geenszins gebonden door enige verklaring hieromtrent vanwege de Koper aan de eindgebruiker.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 De door VASCO GROUP geleverde goederen blijven haar exclusieve eigendom totdat betaling van de volledige prijs (inclusief kosten, intresten en alle andere toebehoren) door de Koper heeft plaatsgevonden. In het geval van niet-betaling door de Koper op de vervaldatum – en onverminderd de rechten van VASCO GROUP ingevolge artikel 4.7 – of indien de Koper enige andere verplichting niet nakomt, of indien VASCO GROUP vermoedt dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, heeft VASCO GROUP automatisch het recht de goederen op te eisen, van rechtswege en op kosten van de Koper. Bij terugontvangst van de goederen, en voor zover deze goederen nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Koper onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van VASCO GROUP om hogere schade te bewijzen.

8.2 Als de Koper de geleverde goederen doorverkoopt, voordat de volledige prijs (inclusief kosten, intresten en alle andere toebehoren) aan VASCO GROUP zijn betaald of ingeval van enige andere schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt VASCO GROUP automatisch een pandrecht op de gerealiseerde herverkoopprijs, dan wel, op de vordering van de Koper op zijn klant als gevolg van deze verkoop.

8.3 De Koper dient steeds al het nodige te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde goederen veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze goederen, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om VASCO GROUP daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9. VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 VASCO GROUP blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde goederen en/of diensten. De Koper garandeert VASCO GROUP dat de door de Koper verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

9.2 Alle documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen van welke aard ook, die aan de Koper worden verstrekt tijdens de onderhandelingen m.b.t., en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen VASCO GROUP en de Koper, en/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van VASCO GROUP, met inbegrip van de orderbevestiging en de leveringsbon uitgaande van VASCO GROUP, moeten vertrouwelijk behandeld worden. Op het eerste verzoek van VASCO GROUP moeten voormelde stukken worden teruggeven.

Deze documenten, informatie, modellen en ontwerpen blijven eigendom van VASCO GROUP en mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch gekopieerd, noch (in)direct, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van VASCO GROUP.

De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de beëindiging of het einde van de overeenkomst tussen VASCO GROUP en de Koper, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen, zonder fout van de Koper, publiek gekend zijn.

10. AANSPRAKELIJKHEID – FORCE MAJEURE

10.1 De aansprakelijkheid van VASCO GROUP m.b.t. de aangekochte goederen, is beperkt tot haar wettelijke verantwoordelijkheden als producent en/of doorverkoper naargelang de omstandigheden..

10.2 Wanneer de overeenkomst goederen betreft die niet door VASCO GROUP worden vervaardigd, doch enkel door VASCO GROUP worden doorverkocht, kan VASCO GROUP niet worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering en behoren alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de conformiteit van de levering, uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij VASCO GROUP de desbetreffende goederen heeft aangekocht. De Koper heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes:

 • de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan VASCO GROUP aanbiedt;
 • een absoluut maximum van 1 jaar na levering van de respectievelijke goederen en/of dienstenprestaties.

Indien de Koper VASCO GROUP tijdig en correct, in conformiteit met deze algemene verkoopvoorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade andere dan m.b.t. de conformiteit van de levering, zal VASCO GROUP deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten- of schadeprocedure fungeert VASCO GROUP enkel als tussenpersoon tussen de Koper en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van VASCO GROUP blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Koper, zonder dat VASCO GROUP op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade.

10.3 De aansprakelijkheid van VASCO GROUP is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet, en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag, of (2) het bedrag van de uitkering van de door VASCO GROUP aangegane verzekeringspolissen.

10.4 VASCO GROUP is niet aansprakelijk voor (i) door de Koper, doorverkoper, eindgebruiker of enige derde veroorzaakte schade, (ii) schade die het gevolg is van het in gebreke blijven van de Koper, doorverkoper en/of eindgebruiker, (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte goederen, (iv) schade aan aangekochte goederen die de Koper heeft trachten te wijzigen of indien de Koper componenten heeft gebruikt die niet voldoen aan de parameters zoals voorzien door VASCO GROUP, (v) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers, de doorverkoper en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de gebruikershandleiding die bij de goederen wordt geleverd, (vi) evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die aan de Koper, doorverkoper en/of eindgebruiker werd overhandigd door de Koper, leverancier(s) en/of producent(en) van de aangekochte goederen en/of enige andere derde.

10.5 VASCO GROUP is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of productieverlies, milieuschade of eventuele andere gevolg- of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke door de Koper of derden geleden wordt. Voorts is VASCO GROUP niet aansprakelijk voor door haar agenten, onderaannemers of enige andere derde veroorzaakte schade (waaronder schade die door bedrog, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid is veroorzaakt).

10.6 VASCO GROUP is niet aansprakelijk voor vertragingen in de prestatie of het niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht of hardship. Onder overmacht en hardship wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): productieonderbrekingen, bevoorradingsproblemen, tekorten aan grondstoffen, arbeidskracht, energie en transport, of vertragingen in transport, valutaschommelingen, verhoging van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, mobilisatie, oorlog, ziekte, ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, welke VASCO GROUP zelf of haar leveranciers treffen.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1 Op alle relaties tussen VASCO GROUP en de Koper is het Belgische recht van toepassing.

11.2 Geschillen tussen VASCO GROUP en de Koper worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van de zetel van VASCO GROUP. Indien de Koper niet is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, zullen geschillen tussen VASCO GROUP en de Koper definitief worden beslecht volgens de Arbitrageregels van CEPANI, door drie arbiters welke benoemd worden in overeenstemming met de genoemde regels. De zetel van arbitrage is Brussel. De arbitrage zal plaatsvinden in het Engels. VASCO GROUP heeft evenwel het recht ervoor te opteren om geschillen aanhangig te maken voor de rechtbanken van de zetel van de Koper.

ONDERHOUDS- EN INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

1.Ten einde inwendige corrosie in radiatoren te voorkomen, moet worden vermeden dat zuurstof in de installatie kan dringen. Zowel bij ontwerp, montage en bediening van de installatie dient hiermee rekening gehouden te worden. Zo bevelen wij aan onze radiatoren enkel in goed gedimensioneerde gesloten installaties te gebruiken.

Indien VASCO GROUP-apparaten in niet-geventileerde, vochtige of agressieve ruimtes worden toegepast, dient de koper VASCO GROUP hiervan op de hoogte te brengen om tegen meerprijs een extra corrosiewerende behandeling te laten uitvoeren. Indien wij met onze apparaten stoppen en dichtingen meeleveren, hebben deze enkel tot doel ons productieproces te vergemakkelijken.

De nood om regelmatig te ontluchten of om regelmatig water bij te voegen, wijst op gebreken in de installatie en vereist een technische interventie.

Aangezien praktisch elke installatie bestaat uit verschillende metalen (koper, staal, messing, aluminium, kunststof), dient corrosie ten gevolge van elektrolyse vermeden te worden. VASCO Group biedt u hiervoor de protector, Protect 1+1, aan.

Eigenschappen:

Zorgt voor een optimale bescherming voor staal, gietijzer, aluminium, koper, koperlegeringen; tast kunststofleidingen en dichtingsmaterialen niet aan.

Bevat inhibitoren die de galvanische corrosie tussen metalen met verschillende potentialen verhinderen.

Bevat dispergatoren en hardheidsstabilisatoren die afzettingen op de inwendige verwarmingsoppervlakken verhinderen.

Gebruik:

Het water dient neutraal te zijn met een PH tussen 6 en 8,5. Indien het water in de installatie corrosief blijkt te zijn, komt de garantie te vervallen.

Dosering:

1% protector op de waterinhoud van het verwarmingssysteem (bijv. 1 liter protector op 100 liter water). De behandeling is permanent; een éénmalige dosering volstaat. Bij eventuele navulling van water dient de concentratie gecontroleerd te worden.

2. Pluggen en schroeven worden niet meegeleverd. De vakhandel kan u in functie van de opbouw van de muur en het gewicht van de radiator het juiste type en aantal pluggen en schroeven selecteren.

3. Indien de werking van de radiator niet in orde is, onderneem dan zelf geen werkzaamheden. Maar neem contact op met uw installateur.

4. Let op dat uw kinderen niet op de radiator klimmen (een handdoekradiator is geen ladder).

5. Instructies betreft de terugname van radiatoren: zie algemene verkoopvoorwaarden.

6. Deze onderhouds- en installatievoorschriften zijn onderworpen aan en dienen samen te worden gelezen met de algemene verkoopvoorwaarden van VASCO GROUP.